Pátky s vědou

Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích společně obnovily projekt s názvem Pátky s vědou. Původní záměr – umožnit studentům osobní setkání a živé debaty s významnými osobnostmi z oblasti vědy, výzkumu či akademické sféry – se nyní přesunul do online prostoru, a je tak přístupný pro studenty z celého Česka. Každý měsíc během školního roku je natočena přednáška předních českých odborníků a následně zveřejněna na YouTube kanále skupiny ORLEN Unipetrol.

30

Březnovým hostem v roce 2024 byl Eduard Zvěřina. Eduard Zvěřina se zabývá neurovědou od roku 1954 a neurochirurgií od roku 1961, tedy 63 let. Je emeritním  přednostou Neurochirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Je nositelem několika významných ocenění jako Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR a Purkyňovy medaile. Podílel se na vzniku samostatné neurochirurgie u nás a zasloužil o vznik zcela nové,  současné podoby oboru. Od r. 1997 pracuje, stále slouží a operuje a vychovává mladou generaci neurochirurgů na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN V Motole a na Neurochirurgické klinice 3. LF UK ve FN K. Vinohrady. Operoval více než 1000 neurinomů akustiku - vestibulárních schwannomů a patří mezi světově uznávané experty.

Čtěte více
29

Únorovým hostem v roce 2024 byl Petr Holzhauser. Petr Holzhauser měl rád matematiku a přírodní vědy od základní školy.  Když v 7. třídě přišla chemie, byla to láska na první pohled. Chemii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy doktorát z elektrochemie získal na VŠCHT Praha. Tam v současnosti mimo jiné vede Ústav učitelství chemie a věnuje se popularizaci přírodních věd. Je odborným garantem Chemických center VŠCHT Praha a autorem projektu 3U – Učitelé učí učitele a také předsedou komise chemických olympiád. Za svoji činnost získal řadu ocenění.

Čtěte více
28

Hostem úvodní přednášky v roce 2024 byla Eva Nečasová.  Eva Nečasová je designérka, výtvarnice a vývojářka počítačových her. Je zakladatelkou neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem), jejímž hlavním cílem je vytvářet materiály, které základním školám usnadní zavést do svých osnov vzdělávání v oblasti umělé inteligence a také stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Iniciativa AI dětem získala cenu ceny AI Awards 2023 za oblast AI ve vzdělávání. V přednášce Evy Nečasové se dozvíte, co to vlastně je umělá inteligence a co strojové učení, od kdy mění svět a nebo co se s naší společnosti v souvislosti s generativní umělou inteligencí děje od prosince roku 2022 a také o trendech v oblasti AI. Pokud vás zajímá, jak se robot naučí hrát fotbal nebo z čeho se AI učí, určitě si přednášku pusťte.

Čtěte více
27

Hostem další přednášky byl Ing. Tomáš Lank, který je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP.

Čtěte více
26

Hostem další přednášky v tomto školním roce byla PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., jejíž přednáška byla zaměřena na téma " Na cestách za matematikou". Dr. Magdalena Krátká pracuje na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde přednáší především didaktiku matematiky a některé základní matematické disciplíny. Zabývá se fenoménem nekonečna, propojením historie a výuky a procesem utváření matematických znalostí.

Čtěte více
25

Hostem poslední přednášky byl Doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., který je děkanem fakulty strojního inženýrství na UJEP. Narodil se v krušnohorských Abertamech, vystudoval v Plzni, je jedním z nejmladších docentů ústecké univerzity, držitelem 3 patentů v oblasti kovových slitin a nadšeným popularizátorem vědy a výzkumu v technických oborech.

Čtěte více
24

Hostem poslední přednášky byl RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., který působí v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., kde se zabývá především výzkumem významných osobností našich dějin (projekt "Biografický slovník českých zemí" - v těchto dnech vychází jeho 26. svazek), jednak historickou geografií a dějinami přírodních věd. Přednáší také geografii na univerzitách v Ústí nad Labem a Praze, a v neposlední řadě vystupuje v televizním pořadu "Na lovu".

Čtěte více
23

Hostem poslední přednášky ve školním roce 2022/2023 byl prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, který se ve své odborné činnosti věnuje posuzování životního cyklu LCA, obecně problematice produktové ekologie a udržitelnosti. Kromě VŠCHT Praha přednáší problematiku Produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha, na Přírodovědecké fakultě UK a na Vysoké škole umělecko-průmyslové. V letech 2014-2022 zastával funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V současné době působí jako vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie.

Čtěte více
22

Hostem další přednášky v tomto roce byl Mgr. VÁCLAV BERAN, který vystudoval biologii a ekologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2008 je vedoucím přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem. Pracuje také v organizaci ALKA Wildlife. V minulosti se věnoval řadě ptačích druhů, např. kroužkování čápů bílých i černých, volavek popelavých či různých druhů dravců. Po přestěhování do severních Čech mu ale učarovaly hnědouhelné velkolomy, ve kterých od roku 2011 intenzivně zkoumá hlavně lindušky úhorní a snaží se o ochranu cenných ploch v těchto územích. Sokol stěhovavý, především páry hnízdící na stavbách, jsou také předmětem jeho zájmu. Instalace budek nebo kroužkování mláďat ho přivádí do závratných výšek. Kromě ptáků se podílel také na projektech zaměřených na výzkum a monitoring norka evropského i amerického. Spolupodílel se na přípravě programu péče o vydru a dále se podílí na jejím monitoringu, kterému se v minulosti věnoval i v zahraničí.

Čtěte více
21

Hostem další přednášky v tomto roce byl  MUDr. Petr Pachir, který vystudoval 2. lékařskou fakultu v Praze Motole a po promoci nastoupil na chirurgickém oddělení v nemocnici v Litoměřicích. V roce 2002 složil atestaci prvního stupně z chirurgie, 2006 druhého stupně. Je držitelem endoskopické licence školitele v oboru endoskopie trávicí soustavy. V roce 2009 odešel pracovat do Německa, kde působí dodnes. V roce 2012 složil atestaci z akutní medicíny a v roce 2014 získal specializaci v oboru proktologie. Jako specialista pracuje na chirurgickém oddělení oblastní nemocnice v Riese.  Jeho životním posláním je péče o chirurgicky nemocné pacienty v oblasti trávicí soustavy.

Čtěte více
20

Hostem další přednášky v tomto roce byla doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D, její přednáška nesla název „Užovky a Užovkovití“. Kateřina Jančaříková vystudovala obor speciální biologie a ekologie magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika v rámci doktorského studia a posléze habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání a jako docent na katedře biologie na Přírodovědecké fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a – na částečný úvazek – jako docent na katedře biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou řady odborných i popularizačních článků, několika monografií a metodických příruček. Jedním z témat, kterému se dlouhodobě věnuje, je vyučování za pomoci zvířat (animal assisted education).

Čtěte více
19

Hostem první přednášky v tomto kalendářním roce byl PhDr. Petr Fejk, jehož přednáška nesla název „Jak se dělá Zoo“.  Petr Fejk vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve funkci ředitele pražské Zoo  působil od roku 1997 do roku 2009. Do povědomí lidí se dostal výraznou modernizací zoologické zahrady a úsilím o její obnovení po ničivé povodni v roce 2002. Z pražské Zoo se přesunul do New Yorku, kde působil jako ředitel Českého centra a České národní budovy. V roce 2021 vydal knížku s názvem Jak se dělá Zoo.

Čtěte více
18

Hostem třetí přednášky v tomto školním roce byl RNDr. Štěpán Rak, Ph.D., jehož přednáška nesla název „Paleontologie“. RNDr. Štěpán Rak, Ph.D. je tzv. "Hodinový učitel geologie", který pořádá přednášky o geologii a geologické vycházky pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost.

Čtěte více
17

Hostem druhé přednášky v tomto školním roce byl RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., jehož přednáška nesla název „Cumulonimbus, oblak známý i neznámý“. RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., je zaměstnancem Oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Pracuje zejména na observatoři na Milešovce, kde se zabývá výzkumem předpovědi silných konvektivních srážek a moderními metodami verifikace předpovědí srážek z numerických modelů předpovědi počasí.

Čtěte více
16

Hostem první přednášky v tomto školním roce byl Doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., jehož přednáška nesla název „Když se ucho utrhne“. Doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Ústavu fyziky materiálů AV ČR, ve skupině vysokocyklové únavy. Zabývá se popisem vzniku trhlin v ostrých vrubech a v blízkosti rozhraní materiálů v kompozitech. Zaměřuje se i na studium únavových materiálových vlastností v gigacyklové oblasti. Je aktivní v popularizaci vědy.

Čtěte více
15

Hostem další přednášky v tomto školním roce byl Mgr. Martin Rybář, Ph.D., jehož přednáška byla zaměřena na téma "Malý velký třesk". Mgr. Martin Rybář, Ph.D.  působí jako výzkumník v projektu Marie Skłodowska-Curie na Univerzitě Karlově, kde získal i doktorát. Je členem skupiny těžkých iontů na experimentu ATLAS v laboratoři CERN, kde studuje extrémní stavy hmoty a snaží se pochopit náš vesmír na té nejelementárnější úrovni.

Čtěte více
14

Hostem další přednášky v tomto školním roce byl RNDr. David Píša, Ph.D. ,jehož přednáška byla zaměřena na téma "ÚFA v kosmu". RNDr. David Píša, Ph.D. působí na oddělení kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, kde se zaměřuje na výzkum rádiových a plazmových vln.

Čtěte více
13

Hostem další přednášky v tomto školním roce byl MUDr. Zdeněk Peremský, jehož přednáška byla zaměřena na téma „Vše, co jste chtěli vědět o urologii“. MUDr. Zdeněk Peremský v roce 2009 jako jeden z prvních lékařů v České republice obdržel ve Štrasburku certifikát na operování robotickým systémem da Vinci, od roku 2012 je držitelem primářské licence pro obor urologie, je autorem několika odborných článků ve vědecké literatuře. Aktuálně pracuje ve své soukromé urologické ordinaci v Litvínově. Klinicky se specializuje na endoskopické operace, které provádí na urologickém oddělení Nemocnice v Mostě.

Čtěte více
12

Hostem další přednášky v tomto školním roce byla prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová, jejíž přednáška byla zaměřena na téma „Virové pandemie: byly, jsou a budou“. Prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Zde pokračuje ve své vědecké i pedagogické práci. Věnuje se studiu tvorby retrovirové částice a interakcím retrovirových proteinů s proteiny hostitelské buňky. Přednáší molekulární biologii. V roce 2004 získala Prémii Otto Wichterleho a v roce 2017 cenu předsedkyně Grantové agentury ČR. Založila vědeckou skupinu Molekulární biologie VŠCHT Praha a je také členkou koordinační rady Národního institutu virologie a bakteriologie.

Čtěte více
11

Hostem byla Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., jejíž přednáška byla zaměřena na téma Jaroslav Heyrovský:  Cesta k Nobelově ceně přes padající kapky rtuti. Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. od r. 1989 pracuje V ÚFCH JH, kdy ukončila studium FCHI VŠCHT v Praze. Doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn-tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Dnes e více než 15 let věnuje v ústavu popularizaci a vzdělávání, kdy se dlouhodobě věnuje cílovým skupinám od dětí přes žáky ZŠ/SŠ až po zájemce z řad vysokoškoláků a veřejnosti. Úzce spolupracuje se školami napříč ČR, zapojuje se i do vzdělávání pedagogů a je autorkou putovní výstavy o Jaroslavu Heyrovském Příběh kapky. Byla a je řešitelkou projektů v oblasti vzdělávání a popularizace. Od roku 2005 úzce spolupracuje s projektem Otevřená věda, ať již jako lektor SŠ stáží či jako popularizátor a lektor kurzů. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a šéfredaktorkou časopisu Chemagazín. V roce 2010 byla za svou vzdělávací činnost oceněna porotou soutěže České hlavičky "Zvláštní cenou za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty" a v roce 2011 získala "Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy" udělovanou Akademií věd ČR.

Čtěte více
10

Hostem další přednášky v tomto školním roce byla doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., jejíž přednáška byla zaměřena na téma Vliv stravy na zdraví a nemoci. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době vyučuje klinickou biochemii a biochemické aspekty biomedicíny. Několik let působila na Tohoku Univerzitě v japonském městě Sendai a nejen s japonskými kolegy intenzivně spolupracuje stále v rámci mezinárodních projektů. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou především hemoproteiny a jejich vliv na zdraví a nemoci. Svůj výzkum specializuje na hemové senzorové proteiny, v kterých hem může působit jako vlastní signál anebo jako detekční místo pro různé molekuly plynů (např. kyslík, oxid uhelnatý atd.). Od roku 2013 je studijní proděkankou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Čtěte více
09

Hostem další přednášky v tomto školním roce byl prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., jehož přednáška nesla název „Sám sobě pokusným králíkem“.  Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. vystudoval PřF UK v Praze. Roku 2016 dostal cenu Neuron. Od r. 2017 je členem Učené společnosti ČR. Od roku 2015 pracuje na VŠCHT Praha, kde vede Laboratoř teoretické fotodynamiky. Od roku 2020 vede Ústav fyzikální chemie VŠCHT. Dlouhodobě se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty v rámci chemické olympiády a přípravných letních soustředění na Běstvině.

Čtěte více
08

Tentokrát byl hostem RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D., jehož přednáška byla zaměřena na téma klimatická změna. Jiří Jakubínský je vystudovaný fyzický geograf, který se zabývá hydrologií (zejména environmentální hydrologií) a působí jako vědecký pracovník na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a dále také na Masarykově univerzitě v Brně. Konkrétně se specializuje na problematiku příčin a následků hydrologických extrémů v současné krajině, jakožto jedním z významných dopadů klimatické změny.

Čtěte více
07

Hostem první přednášky v tomto školním roce byl prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., jehož přednáška byla zaměřena na téma Desatero smyslů. Jaroslav Petr pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií rozmnožování živočichů. Učí biotechnologie a bioetiku na České zemědělské univerzitě a na přírodovědeckých fakultách Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity. Věnuje se popularizaci vědy, spolupracuje s Lidovými novinami, Hospodářskými novinami, Českým rozhlasem, časopisem Vesmír a dalšími sdělovacími prostředky.

Čtěte více
06

Hostem dalších Pátků s vědou byl Václav Bystrianský a jeho přednáška byla věnovaná vodíku. Václav Bystrianský je hrdým absolventem Fakulty technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha, v současnosti působí ve výzkumně-vzdělávacím centru ORLEN UniCRE jako projektový manažer pro rozvoj vodíkových technologií a energetiky. Zabývá se zejména měřením kvality vodíku pro mobilitu, nebo hledáním nových způsobů výroby vodíku z obnovitelných zdrojů. Společně s Nadací ORLEN Unipetrol rovněž pomáhá popularizovat vodíkové technologie na středních a základních školách. Jeho přednáška se věnuje tématu Vodík, palivo přítomnosti a dozvíte se v ní více o vodíku, jak se získává, jak se používá, zda je bezpečný a mnoho dalšího.

Čtěte více
05

Dalším hostem byl Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., který je významnou osobností v oboru biotechnologií. Ve vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na produkci biopaliv, komplexnímu využití a zpracování biomasy a odpadů ze zemědělství a potravinářských výrob. Vystudoval obor kvasná chemie a technologie na VŠCHT v Praze, letech 2012 až 2019 byl pak rektorem VŠCHT v Praze. Pan Melzoch je také členem správní rady Nadace ORLEN Unipetrol. Přednáška se věnovala tématu Alkohol.

Čtěte více
04

Hostem další přednášky byl Maroš Čunta, jeho přednáška byla věnovaná ropě. Maroš Čunta působí v ORLEN Unipetrolu od roku 2014, momentálně je ředitelem oddělení pro nákup ropy a zemního plynu. V jeho přednášce se dozvíte více o ropě a její cestě do rafinérií skupiny ORLEN Unipetrol.

Čtěte více
03

Dalším váženým hostem v rámci projektu Pátky s vědou byl Tomáš Herink, který hovořil o surovinách pro chemický průmysl. Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. působí v ORLEN Unipetrolu jako člen představenstva a je také členem správní rady Nadace ORLEN Unipetrol. Celý život zasvětil chemii a se skupinou ORLEN Unipetrol je spjat již od svých studentských let. V jeho přednášce se dozvíte více o významu rafinérsko-petrochemické výroby, jaké jsou základní suroviny pro chemický průmysl, jaká je role katalyzátorů v chemickém průmyslu a mnoho dalšího.

Čtěte více
02

Prvním hostem v roce 2021 byl v lednu zakladatel Institutu moderní výživy Miloslav Šindelář. Studentům přiblížil téma moderní výživy zaměřené na fakta a mýty.

Čtěte více
01

Sérii zahájila viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., s tématem „Prevence virových onemocnění“.

Čtěte více
31

Dubnovým hostem v roce 2024 byl Miloslav Šmídmajer. Natočil celovečerní dokumenty o Miloši Formanovi (Drž se toho snu, Co tě nezabije), Milanu Kunderovi, Janu Werichovi, kameramanovi Miroslavu Ondříčkovi, hudebnímu skladateli Janu Hammerovi (třeba Šíleně smutná princezna, od r. 1969 žije v USA), Lucii Bílé, oscarovému producentovi Saula Zaentzovi (Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus, skotské rockové skupině Nazareth, herci Miroslavu Horníčkovi aj. Točil s Luchiano Pavarotim, Woody Harrelsonem, Natalii Portmanovou, Javierem Bardemem aj. Režíroval i hrané filmy: pohádku Peklo s princeznou, parodii Případ mrtvého nebožtíka, romantické komedie Miluji tě modře, Za vším hledej ženu nebo komedii, která vznikala i na litoměřickém gymplu _ Probudím se včera. Produkoval ambiciózní filmy, které získali mnoho cen – Pojedeme k moři (režie: J. Mádl), Na půdě (J. Barta), zábavně laděné snímky jako páté a šesté Básníky, Jak se krotí krokodýli nebo třeba  Vejška. Naposledy pak drama Muž, který stál v cestě.

Čtěte více
Cookies